ALIENOR III.2 jest programem służącym do prowadzenia księgowości ogólnej, przeznaczonym dla małych i średnich przedsiębiorstw samodzielnie prowadzących księgowość oraz dla biur rachunkowych. To co go wyróżnia z pośród innych programów FK dostępnych na polskim rynku, to filozofia niestrukturalizowanego programu (nie posiada sztywnej struktury dokumentów), a więc daje się w dowolny sposób modelować użytkownikowi, pozostając jednocześnie fenomenalnie prostym w obsłudze. Rozbudowane funkcje - ułożone logicznie w pasku menu sprawiają, że poruszanie się po programie odbywa się w sposób intuicyjny.
ALIENOR III.2 jest nowoczesną, w pełni sieciową, 32-bitową aplikacją pracującą w środowisku WINDOWS 98/XP/Vista/7.

Plan kont

 • wzorcowy plan kont w pełni i łatwo modyfikowalny
 • symbole kont 12-znakowe (9 ostatnich znaków alfanumeryczne), dowolna ilość poziomów syntetyki
 • duże możliwości definiowania planu kont (przyporządkowywanie konta dla wszystkich bądź dla wybranych typów dokumentów, określenie strony Dt/Ct dla konta w poszczególnych typach dokumentów - dające możliwość automatycznego pozycjonowania, tworzenie aneksów z dodatkowymi danymi dla każdego konta itp.)

Prostota

 • księgowanie bezpośrednie do ksiąg lub przez brulion, w którym mamy możliwość dowolnej modyfikacji w każdej chwili
 • niespotykana wygoda i szybkość wprowadzania danych poprzez wykorzystanie szeregu mechanizmów i narzędzi automatyzujących pracę (automatyczne wprowadzanie w brulionie treści dekretów, rejestrów VAT, rozliczeń, płatności, zapisów walutowych, kontrola równości zapisów po stronie Dt/Ct)
 • cały czas dostępny podgląd planu kont,
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów wg numerów i typów dokumentów, symboli kont, dat i kwot dekretów

Bezpieczeństwo

 • transakcyjna baza danych
 • automatyczne zapamiętywanie zmian w trakcie dekretacji
 • hasło zabezpieczające dostęp do akt (firm)
 • możliwość nadania uprawnień dla poszczególnych użytkowników
 • każdy użytkownik ma własne hasło
 • archiwizacja danych na dowolnym nośniku, także w ASCII

Bieżąca kontrola
zobowiązań i należności

 • automatyczne i ręczne rozliczanie dekretów należność/zapłata
 • kontrola terminów płatności
 • przeglądanie i drukowanie operacji rozliczonych i nierozliczonych
 • monity, potwierdzenia sald

Wydruki

ALIENOR wyposażony został w wyjątkowej jakości i przejrzystości wydruki. Rozbudowany system opcji daje możliwość ograniczenia wydruków od konta do konta, od daty do daty, dla klientów, dostawców, dla pozostałych kont, dla dokumentów w brulionie i zaksięgowanych oraz wiele innych.
A oto niektóre z szerokiej gamy wydruków:
- wydruk brulionów, ksiąg i rejestrów VAT
- dzienniki księgowań, wydruk operacji na kontach (operacje na kontach walutowych) oraz obrotów i sald
- bilans i rachunek wyników, wydruk dekretów środków trwałych
- porównanie obrotów okresu obrachunkowego bieżącego z poprzednim
- nierozliczone dekrety walutowe (wsparcie dla użytkownika przy rozliczaniu różnic kursowych. Jest to wydruk listy nierozliczonych dekretów walutowych, na której znajdować się będą następujące informacje: kwoty debet, kredyt i saldo w złotych i w walucie oraz kody waluty.)
- portfel transakcji (Bilansuje należności i zobowiązania według sposobów płatności. Program tworzy podsumowanie w oparciu o zarejestrowane terminy płatności. Dzięki tej funkcji możemy przewidzieć stan środków pieniężnych w kasie lub banku z wyprzedzeniem miesięcznym (w rozbiciu na trzy dekady) lub trzymiesięcznym (w rozbiciu na każdy miesiąc).

Ponad to

 • możliwość prowadzenia rachunkowość dowolnej liczby firm
 • kopiowanie wybranych zbiorów z akt do akt
 • definiowanie raportów - narzędzie do wizualnego tworzenia i drukowania raportów i zestawień bez konieczności pisania skryptów lub makr. We własnych raportach użytkownik może: wprowadzić dowolny tekst, sumować obroty kont spełniających określone warunki wg założonej maski lub wybrać tylko interesujące go konta, wykonać operacje matematyczne na wybranych wierszach.
 • schematy księgowań
  Automat dający możliwość parametryzacji kont tak by podczas tworzenia dekretów wprowadzanie jednej linii dekretu w określonym typie dokumentu mogło powodować powstanie jednego lub więcej zapisów wg określonego uprzednio schematu procentowego
 • zamknięcia miesięczne i roczne
 • operacje automatyczne
  Możliwość synchronizacji w czasie pewnych działań np.: wydruk brulionów i\lub ksiąg, transfer z brulionu do ksiąg, zamknięcie miesiąca. Operacja może być wykonana na raz dla wielu miesięcy.
 • Operacje na koniec roku
  Procedura automatyzująca proces przygotowania akt do zamknięcia roku pozwalająca na wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów (np.: operacje na kontach, obroty i salda kont), przygotowanie prowizorycznego bilansu, oraz wyksięgowanie na wynik finansowy.
 • Uzgadnianie dekretów bankowych
  Kontrola ruchu pieniądza w firmie. Możliwość rejestrowania dokumentów bankowych przed faktycznym otrzymaniem wyciągu bankowego. Dzięki tej funkcji częściowo możemy przybliżyć stan faktyczny środków pieniężnych w banku i kasie na dany dzień.
 • kartoteki typów dokumentów, kontrahentów, terminów i sposobów płatności, kursów walut, schematów księgowań, banków
 • wielowalutowość
 • import i eksport zbiorów,
 • interfejs do arkusza kalkulacyjnego

Wymagania: procesor 233 MHz lub szybszy
Grafika 800x600
512 MB RAM
50 MB wolnej przestrzeni dyskowej


CRESUS III.2
PŁACOWO - KADROWY

CRESUS dla Windows 98/XP/Vista/7

Doświadczenia czasu wdrażania reformy ubezpieczeń społecznych powodują, że wielu użytkowników oprogramowania tzw. płacowego staje przed następującym dylematem; jak bez większych problemów adaptować użytkowany system rachuby płac do zmieniających się potrzeb. Inni zaś zastanawiają się jaki system wdrożyć. Tak jedni jak i drudzy powinni zainteresować się ofertą firmy LOGICYS POLSKI a w szczególności jej programem CRESUS dla Windows.


CRESUS dla Windows to program dosyć niezwykły. Na rynku oprogramowania istnieje od 1996 roku i od samego początku dziwił (a może należałoby powiedzieć zadziwiał) rozbudowanymi możliwościami parametryzacji. Należności płacone także przez pracownika, stanowiące lub nie koszt uzyskania przychodu, odliczane lub nie od zaliczki na podatek dochodowy, o progowanych lub nie podstawach naliczania tworzonych z dowolnie wybranych składników wynagrodzenia. To tylko próbka jego możliwości nawiązująca do pierwszego zdania niniejszego artykułu. A to przecież nie wszystko. Równie bogate są sposoby parametryzacji składników wynagrodzenia, świadczeń, listy płac, zestawień należności i świadczeń i wiele innych. Dzisiaj wyraźnie już widać, że nie były to mechanizmy stworzone tak bardzo na wyrost. Użytkownik programu CRESUS nie musi obawiać się nie tylko reformy ubezpieczeń społecznych. Wszystkie elementy wynagrodzenia można dowolnie definiować określając sposób ich liczenia się (także za pomocą formuł matematycznych), włączać lub wykluczać z podstawy naliczania należności, podstawy opodatkowania, premii za staż pracy, podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Dowolne progi i stawki podatkowe, dowolne koszty uzyskania przychodu dla poszczególnych pracowników, dowolne typy wynagrodzenia (miesięczne, okresowe, umowy zlecenia, godzinowe), mieszanie składników w kwotach netto i brutto, wszystko to pozwala skutecznie od trzech lat temu BOGACZOWI stawiać czoło zachodzącym w naszym kraju zmianom przepisów, ustaw i kodeksów.


CRESUS dla Windows to wszak nie tylko niewyczerpane możliwości naliczania wynagrodzeń. To także bogata kartoteka pracownicza. Dane osobowe, adresowe, zawodowe, o dzieciach, o wykształceniu, o służbie wojskowej, ..., zdjęcie. Informacje w niej przechowywane mogą rodzić tylko jeden problem, czy przypadkiem takiej bazy danych nie należało by zarejestrować. Nie zapomniano wszakże o efektywnych narzędziach do obsługi takiej ilości informacji. Z jednej strony struktura wielozakładowa i wielowydziałowa danych pozwala każdą procedurę programu wykonać tylko dla wybranej grupy pracowników. Z drugiej strony procedury definiowanych przez użytkownika zestawień (myszka do tego w zupełności wystarczy) operujące dowolnymi kryteriami wyboru pracowników (np. ma dzieci a nie był w wojsku) dają proste, szybkie i skuteczne narzędzie wyszukiwania informacji i tworzenia raportów. Całość uzupełnia bogaty zestaw statystyk w tabelach i na wykresach oraz możliwość wyeksportowania wybranych elementów kartoteki pracowników w formacie dBase.

Dla dopełnienia całości dodać jeszcze wypada, że program drukuje PIT-y (4R, 8AR, 11, 12), przelewy bankowe zbiorcze i indywidualne, kartoteki płacowe, miesięczne i roczne zestawienia zaliczek na podatek z wykazaniem różnicy do uregulowania, informacje o wykorzystaniu urlopów, zestawienia okresów wynagrodzenia z wyliczeniem przerw między nimi i wiele innych. Program CRESUS umożliwia definiowanie wynagrodzenia zasadniczego w walucie obcej, posiada możliwości współpracy z systemami automatycznej rejestracji czasu pracy i bankowymi programami przelewów elektronicznych. Dla większych firm nie bez znaczenia będzie możliwość zautomatyzowania procesu podwyżek wynagrodzeń. Dostępne są procedury podwyżki o procent, o lub na kwotę oraz podwyżka do płacy minimalnej.

Na koniec można powiedzieć jeszcze jedno. Użytkownik ma możliwość dobrania dowolnego tzw. poziomu programu. Dostępne są obecnie poziomy II.5 (do 50 i 200 pracowników) i III.2 (wzbogacona, dla firm powyżej 50 pracowników).

Wymagania: procesor 233 MHz lub szybszy
Grafika 800x600
512 MB RAM
200 MB wolnej przestrzeni dyskowej


Formularz zamówienia bezpłatnych wersji demonstracyjnych programów Alienor i Cresus
Wersja demonstracyjna programu ALIENOR CRESUS Wersje demonstracyjne programów Alienor i Cresus są do pobrania drogą elektroniczną bezpośrednio z linków znajdujących się na początku tej strony. Ten formularz służy do zamówienia programów, które będą Państwu przesłane pocztą, listem zwykłym. Prosimy zatem dokładnie wypełnić wszystkie pola
(pola oznaczone gwiazdką mogą być pominięte), gdyż jest to warunek skutecznej realizacji Państwa zamówienia. Jednocześnie informujemy, że przesłane dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie dla realizacji tego zamówienia jedynie przez firmę Logicys Polski Sp. z o. o.
Nazwa firmy
Imię i nazwisko osoby do kontaktów
Pełny adres
Telefon kontaktowy (*)
E-mail (*)
 LOGICYS POLSKI SP. Z O. O.
01-501 Warszawa, ul. Ks. J. Popiełuszki 8 m.30, tel. (22) 416 04 90; Asysta tel. Logicys Service (22) 240 33 09; e- mail: info@logicys.pl